Петропавлівський район. Відділ освіти Петропавлівської РДА

 

Навчання дітей з особливими потребами

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

№ 849 3 листопада 2004р.                                                                                    

 

Про затвердження Типових

навчальних планів загальноосвітніх

навчальних закладів для дітей,

які потребують корекції фізичного

та (або) розумового розвитку

(початкова школа)

 

 

            На виконання Закону України “Про загальну середню освіту”, постанов Кабінету Міністрів України “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання” № 1717 від 16.11.2000 р. та “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку” № 848 від 05.07.2004 р.

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (додатки 1-13).

 

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Полянський П.Б.), Інституту навчальної літератури (Харламова Т.Б.) та Науково-методичному центру загальної середньої освіти (Завалевський Ю.І.) спільно з підрозділами Академії педагогічних наук України забезпечити своєчасну підготовку та видання комплектів навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

 

3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій і виконкомів міських рад, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити необхідні умови щодо поетапного переходу загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на новий зміст та структуру навчання.

 

4. Типові навчальні плани опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газетах “Освіта України”, “Освіта” , розмістити на сайті міністерства.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев’юка В.О.

 

 

Міністр                                                                     В.Г.Кремень

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Міністерства освіти і науки України

 від 03.11.2004 р. № 849

 

 

Типові навчальні плани

загальноосвітніх навчальних закладів для дітей,

які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

(початкова школа)

 

Пояснювальна записка

 

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів (початкова школа) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, розроблені на виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, постанов Кабінету Міністрів України “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання” від 16.11.2000 р. №1717, “Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку” від 23.04.2003 р. № 585, “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку” від 05.07.2004 р. № 848, наказу Міністерства освіти і науки України “Про Типові навчальні плани початкової школи з навчанням українською та мовами національних меншин” від 01.03.2004 р. № 162.

Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей та мов навчання передбачено окремі види Типових навчальних планів початкової школи для дітей сліпих та зі зниженим зором (додатки 1, 2), розумово відсталих (додатки 3, 4), дітей із затримкою психічного розвитку (додатки 5, 6), з тяжкими порушеннями мовлення (додатки 7, 8), дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (додаток 9), зі зниженим слухом (додатки 10,11), глухих дітей (додатки 12, 13).

 Типові навчальні плани містять інваріантну складову (у тому числі й корекційно-розвиткові заняття), сформовану на державному рівні, обов’язкову для усіх загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються учні, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття.

Загальноосвітні навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на основі Типових навчальних планів щорічно складають робочі навчальні плани, конкретизуючи варіативну складову із врахуванням особливостей вад розвитку та індивідуальних освітніх потреб учнів. Робочі навчальні плани затверджуються відповідним органом управління освітою.

 Години з фізичної культури та корекційно-розвиткових занять не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за п’ятиденним навчальним тижнем.

Повноцінність початкової загальної освіти дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових навчального плану.

У початковій школі для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, з навчанням мовами національних меншин дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, що встановлені “Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу” (ДсанПіН 5.5.2.008-01).

Навчальний рік щорічно розпочинається 1 вересня і закінчується проведенням навчальних екскурсій та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів. Навчальні екскурсії організовуються відповідно до інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України від 07.03.2001р. № 1/9-97; від 24.04.2001 р. № 1/9-166; від 23.05 2001 р. № 1/9-200.

Для учнів підготовчого, 1-4-х класів проводяться навчальні екскурсії у природу, на виробництво, заняття на навчально-дослідних ділянках, суспільно корисна праця (тривалістю до трьох годин на день).

Керівникам навчальних закладів дозволяється вносити корективи до строків організації навчальних екскурсій з урахуванням місцевих умов, особливостей навчального процесу, строків виконання навчальних програм у зв’язку з вимушеним призупиненням навчальних занять. При цьому залишається незмінною загальна тривалість навчального року – у початковій школі 175 робочих днів (з урахуванням навчальних екскурсій та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів).

Структуру навчального року, графік шкільних канікул визначає загальноосвітній навчальний заклад відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Освітня галузь “Людина і світ” у Типових навчальних планах реалізується через навчальний предмет “Я і Україна”.

Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура” реалізується через навчальні предмети “Фізична культура” та “Основи здоров’я”. Формування вмінь та навичок з основ безпеки життєдіяльності здійснюється в рамках інтегрованого курсу “Основи здоров’я”.

Освітня галузь “Мистецтво” реалізується через навчальні предмети „Музика” і “Образотворче мистецтво”, у початкових школах для глухих дітей та дітей із зниженим слухом – „Образотворче мистецтво”.

Освітня галузь “Технології” реалізується через навчальний предмет „Трудове навчання”, а у початкових школах для глухих дітей – “Предметно-практичне навчання”.

Зміст корекційно-розвиткових занять спрямований на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів і реалізується через навчальні предмети та курси у початковій школі:

- для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором:

„Соціально-побутове орієнтування”, „Розвиток мовлення”, „Корекція вад розвитку”, „Орієнтування в просторі”, „Ритміка”,        „Лікувальна фізкультура”;

- для глухих дітей:

“Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови”,        “Ритміка”;

-          для дітей зі зниженим слухом:

 “Розвиток слухового сприймання та формування вимови”, “Ритміка”;

- для розумово відсталих дітей:

„Розвиток мовлення”, „Ритміка”, „Лікувальна фізкультура”;

- для дітей з тяжкими порушеннями мовлення:

„Логоритміка”, „Розвиток мовлення”, „Розвиток зв’язного мовлення”, „Лікувальна фізкультура”;

- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату:

„Корекція вад розвитку”, “Лікувальна фізкультура”;

- для дітей із затримкою психічного розвитку:

„Корекція розвитку”, „Розвиток мовлення”, „Ритміка”.

У підготовчому, 1-4 класах початкових шкіл для глухих дітей за рахунок варіативної складової вводиться вивчення предмету “Українська жестова мова”.

Для створення оптимальних умов оволодіння навчальним матеріалом з учнями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, підготовчого, 1-4 класів проводяться індивідуальні та групові заняття з корекції вад розвитку.

З учнями, які мають мовленнєві вади, учителями-логопедами школи проводяться індивідуальні або групові заняття з розвитку мовлення. Ці заняття регламентуються окремим розкладом. Групи комплектуються з урахуванням однорідності мовленнєвих порушень (2-4 учні).

Заняття з розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови з глухими учнями, з розвитку слухового сприймання та формування вимови з учнями зі зниженим слухом проводяться індивідуально.

Заняття з лікувальної фізкультури проводяться групами та індивідуально інструкторами лікувальної фізкультури за спеціально розробленими індивідуальними комплексами з урахуванням форм і ступеня важкості захворювання дітей під наглядом лікарів школи.

У школах, де є можливість, двічі на тиждень з учнями проводяться заняття з лікувального плавання за рахунок уроків фізичної культури (1 година) та занять з лікувальної фізкультури (1 година).

Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділу класів на групи під час вивчення окремих предметів у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128. Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, за рахунок бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Додаток 1

                                                                                                             до наказу Міністерства

                                                                                                                      освіти і науки України

                                                                                                             від 03.11.2004 р. № 849

 

Типовий навчальний план

початкової школи для дітей сліпих

та зі зниженим зором з навчанням українською мовою

 

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

підг

1

2

3

4

Мови і література

Українська мова

8

8

7

7

7

Іноземна мова

-

-

1

2

2

Математика

Математика

3

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

2

2

2

 2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Музика

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

2

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 Р а з о м

19,5

20,5

20,5

21,5

21,5

Корекційно-розвиткові заняття

 

Лікувальна фізкультура

2

2

2

2

2

Ритміка

1

1

1

1

1

Соціально-побутове орієнтування

1

1

1

1

1

Розвиток мовлення

2

2

2

2

2

Корекція вад розвитку

2

2

2,5

2,5

2,5

Орієнтування у просторі*

1

1

1

1

1

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

1,5

1,5

1

3

3

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

30/

29

31/

30

31/30

34/

33

34/

33

 

* Для сліпих дітей

 

 

 


                                                                                                                      Додаток 2

                                                                                                             до наказу Міністерства

                                                                                                                      освіти і науки України

                                                                                                             від 03.11.2004 р. № 849

 

Типовий навчальний план

початкової школи для дітей сліпих та зі зниженим зором з навчанням мовами національних меншин

 

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Підг

1

2

3

4

Мови і література

Мова навчання

7

6

5

5

5

Українська мова

1

3

3

4

4

Іноземна мова

-

-

1

2

2

Математика

Математика

3

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

2

2

2

 2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Музика

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

2

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 Р а з о м

19,5

21,5

21,5

23,5

23,5

Корекційно-розвиткові заняття

 

Лікувальна фізкультура

2

2

2

2

2

Ритміка

1

1

1

1

1

Соціально-побутове орієнтування

1

1

1

1

1

Розвиток мовлення

2

1,5

1,5

1,5

1,5

Корекція вад розвитку

2

2

2

2

2

Орієнтування у просторі*

1

1

1

1

1

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

 1,5

1

1

2

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

30/

29

31/

30

31/

30

34/

33

34/

33

 

* Для сліпих дітей

 

 


                                                                                                                      Додаток 3

                                                                                                             до наказу Міністерства

                                                                                                                      освіти і науки України

                                                                                                             від 03.11.2004 р. № 849

 

Типовий навчальний план

початкової школи для розумово відсталих дітей з навчанням

українською мовою

 

 
Освітні галузі
 
Навчальні предмети

 

 Кількість годин на тиждень

 у класах

 

Підг.

1

2

3

4

Мови і література

Українська мова

7

7

8

9

8

Математика

Математика

4

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

2

2

2

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Музика

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

4

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 Разом

19,5

19,5

20,5

21,5

22,5

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

4

4

4

4

4

Ритміка

1

1

1

1

1

Лікувальна фізкультура

1

1

1

1

1

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

1,5

1,5

0,5

1,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно- розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

27

27

27

29

29

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                      Додаток 4

                                                                                                             до наказу Міністерства

                                                                                                                      освіти і науки України

                                                                                                             від 03.11.2004 р. № 849

 

Типовий навчальний план

початкової школи для розумово відсталих дітей з навчанням мовами

національних меншин

 

 
Освітні галузі
 
Навчальні предмети

 

 Кількість годин на тиждень

 у класах

підг.

1

2

3

4

Мова і література

Мова навчання

7

6

6

6

6

Українська мова

1

1

2

3

2

Математика

Математика

4

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

2

2

2

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Музика

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

4

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 Разом

20,5

19,5

20,5

21,5

22,5

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

4

4

4

4

4

Ритміка

1

1

1

1

1

Лікувальна фізкультура

1

1

1

1

1

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

0,5

1,5

0,5

1,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

27

27

27

29

29

 


                                                                                                                      Додаток 5

                                                                                                             до наказу Міністерства

                                                                                                                      освіти і науки України

                                                                                                             від 03.11.2004 р. № 849

 

Типовий навчальний план

 початкової школи для дітей із затримкою психічного розвитку

з навчанням українською мовою

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Підг.

1

2

3

4

Мови і література

Українська мова

8

8

7

7

7

Іноземна мова

-

-

1

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

2

1

1

2

2

Мистецтво

Музика

1

1

1

1

1

 Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

2

2

2

2

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

3

3

3

3

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 Разом

19,5

20,5

20,5

22,5

22,5

Корекційно-розвиткові заняття

Корекція розвитку

3

3

3

3

3

Ритміка

2

2

2

2

2

Розвиток мовлення

5

5

5

5

5

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

1,5

0,5

0,5

1,5

1,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

31

31

31

34

34

 

 

 

 

 


                                                                                                                      Додаток 6

                                                                                                             до наказу Міністерства

                                                                                                                      освіти і науки України

                                                                                                             від 03.11.2004 р. № 849

 

Типовий навчальний план

початкової школи для дітей із затримкою психічного розвитку

з навчанням мовами національних меншин

 

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Підг.

1

2

3

4

ови і література

Мова навчання

6

5

5

5

5

Українська мова

2

3

2

3

3

Іноземна мова

-

-

1

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

2

1

1

2

2

Мистецтво

Музика

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

2

2

2

2

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

3

3

3

3

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 Разом

19,5

20,5

20,5

23,5

 23,5

Корекційно-розвиткові заняття

 

Корекція розвитку

3

3

3

3

3

Ритміка

2

2

2

2

2

Розвиток мовлення

5

5

5

5

5

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

31

31

31

34

34

 


                                                                                                                      Додаток 7

                                                                                                             до наказу Міністерства

                                                                                                                      освіти і науки України

                                                                                                             від 03.11.2004 р. № 849

 

Типовий навчальний план

 початкової школи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

 з навчанням українською мовою

 

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Підг.

1

2

3

4

Мови і література

Українська мова

8

9

9

9

9

Математика

Математика

3

4

 

4

5

5

Людина і світ

Я і Україна

2

1

2

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Музика

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

 

19,5

20,5

20,5

22,5

22,5

Корекційно-розвиткові заняття

 

Лікувальна фізкультура

2

2

1

1

1

Логоритміка

1

1

1

1

1

Розвиток мовлення

6

6

6

6

6

Розвиток зв’язного мовлення

1

1

2

2

2

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором індивідуальні та групові заняття

1,5

0,5

0,5

1,5

1,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

31

31

31

34

34

 

 

 

 

 


                                                                                                                      Додаток 8

                                                                                                             до наказу Міністерства

                                                                                                                      освіти і науки України

                                                                                                             від 03.11.2004 р. № 849

 

Типовий навчальний план

початкової школи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

 з навчанням мовами національних меншин

 

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Підг.

 

1

2

3

4

Мови і література

Мова навчання

7

6

6

7

7

Українська мова

1

2

2

2

2

Математика

Математика

3

4

4

5

5

Людина і світ

Я і Україна

2

1

2

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Музика

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

 

19,5

20,5

20,5

22,5

22,5

Корекційно-розвиткові заняття

Лікувальна фізкультура

2

2

1

1

1

Розвиток мовлення

6

6

6

6

6

Логоритміка

1

1

1

1

1

Розвиток зв’язного мовлення

1

1

2

2

2

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

31

31

31

34

34

                   

 

 


                                                                                                                      Додаток 9

                                                                                                             до наказу Міністерства

                                                                                                                      освіти і науки України

                                                                                                             від 03.11.2004 р. № 849

 

Типовий навчальний план

початкової школи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату з українською мовою навчання

 

Освітні галузі

Назва предмета

Кількість годин на тиждень у класах

Підг.

1

2

3

4

Мови і література

Українська мова

7

8

7

7

7

Іноземна мова

-

-

1

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

1

1

1

2

2

Мистецтво

Музика

1

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

2

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

3

3

3

3

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 Разом

19,5

20,5

20,5

22,5

22,5

Корекційно-розвиткові заняття

Корекція вад розвитку

3

3

3

3

3

Лікувальна фізкультура

3

3

3

3

3

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

1,5

0,5

0,5

1,5

1,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

27

27

27

30

30

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                      Додаток 10

                                                                                                             до наказу Міністерства

                                                                                                                      освіти і науки України

                                                                                                             від 03.11.2004 р. № 849

 

Типовий навчальний план

 початкової школи для дітей зі зниженим слухом

з навчанням українською мовою

 

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

підг.

1

2

3

4

Мови і література

Українська мова

8

8,5

8,5

10,5

10,5

Математика

Математика

4

5

5

5

5

Людина і світ

Я і Україна

2

2

2

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

 

Технології

Предметно-практичне навчання

1

-

-

-

-

Трудове навчання

1

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 Разом

19,5

20

20

22

22

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток слухового сприймання та формування вимови

14

14

14

14

14

Ритміка

2

2

2

2

2

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

1,5

1

1

2

2

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекцйно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

37

37

37

40

40

 

 

 

 


                                                                                                                      Додаток 11

                                                                                                             до наказу Міністерства

                                                                                                                      освіти і науки України

                                                                                                             від 03.11.2004 р. № 849

 

 

Типовий навчальний план

початкової школи для дітей зі зниженим слухом

з навчанням мовами національних меншин

 

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Підг.

1

2

3

4

Мови і література

 Мова навчання

8

7

7

9

9

Українська мова

1

2

2

2

2

Математика

Математика

4

4,5

4,5

5

5

Людина і світ

Я і Україна

2

2

2

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

 

Технології

Предметно-практичне навчання

1

-

-

-

-

Трудове навчання

1

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 Разом

20,5

20

20

22,5

22,5

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток слухового сприймання та формування вимови

14

14

14

14

14

Ритміка

2

2

2

2

2

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

0,5

1

1

1,5

1,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

37

37

37

40

40

 


                                                                                                                      Додаток 12

                                                                                                             до наказу Міністерства

                                                                                                                      освіти і науки України

                                                                                                             від 03.11.2004 р. № 849

 

Типовий навчальний план

початкової школи для глухих дітей

з навчанням українською мовою

 

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Підг.

1

2

3

4

Мова і література

Українська мова

8

9

9

9

9

Математика

Математика

4,5

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

1

1

1

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

-

1

1

1

1

Технології

Предметно-практичне навчання

3

3

3

3

3

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 Разом

19

19,5

19,5

21,5

21,5

Корекційно-розвиткові заняття

 

Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови

12

12

12

12

12

Ритміка

2

2

2

2

2

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором індивідуальні та групові заняття

2

0,5

0,5

2,5

2,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

35

35

35

38

38

 

 

 


                                                                                                                      Додаток 13

                                                                                                             до наказу Міністерства

                                                                                                                      освіти і науки України

                                                                                                             від 03.11.2004 р. № 849

 

Типовий навчальний план

початкової школи для глухих дітей

з навчанням мовами національних меншин

 

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Підг.

1

2

3

4

Мови і література

Мова навчання

8

9

8

7

7

Українська мова

-

-

1

3

3

Математика

Математика

4,5

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

1

1

1

2

2

Мистецтво

Образотворче мистецтво

-

1

1

1

1

Технології

Предметно-практичне навчання

3

3

3

3

3

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

2

2

2

2

Основи здоров’я

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 Разом

19

20,5

20,5

22,5

22,5

Корекційно-розвиткові заняття

 

Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови

12

12

12

12

12

Ритміка

2

2

2

2

2

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором індивідуальні та групові заняття

2

0,5

0,5

1,5

1,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

35

35

35

38

38